کارگاه زبان بدن ۲ - مدرس :سهیل رشیدی ثابت

681
موضوع ارائه شده درخصوص زبان بدن دست دادن است که به شیوه ای عملی و روان بین مدرس وفراگیر صورت می گیرد .
pixel