پخت و پز آسان با فر بوش فقط با فشار یک کلید

228

با سنسورهای پیشرفته به کار رفته در فر بوش میزان پخت مواد غذایی به صورت اتوماتیک سنجیده میشود و فقط یک کلید را برای شروع پخت انتخاب میکنید