آنچه باید درباره تب کریمه کنگو بدانیم (بخش دوم)

662

گفتگو مشترک کارشناسان و اساتید اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با بیماری خطرناک تب کریمه کنگو