حذف تشکیلات موازی، اولین راه برای شفافیت است

80

ربیعی: وجود ناظرهای زیاد، باعث عدم کنترل فساد می شود @GeraaMedia