پروتوکل ارزیابی قهوه سرددم منتشر شد

162
اولین پروتوکل قهوه‌آزمایی قهوه سرددم منتشر شد. شرکت تادی سازنده‌ی دم‌افزارهای قهوه سرددم، به‌تازگی رویه‌ای برای ارزیابی حسی قهوه‌های سرددم منتشر کرده که شامل فرم ارزیابی و ابزاری برای انجام آزمون حسی و تحلیل مقایسه‌ای قهوه‌های سرددم است.
آیکافی 81 دنبال کننده
pixel