کتاب فنون مناظره

714

این نوشتار کوتاه شرح کارگاه هایی در دانشگاه تهران است که چند سال پیش به همت جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران به صورت کتاب انتشار یافت. نسخه الکترونیکی: http://soshians.ir/faنسخه کاغذی:روابط عمومی خورشید 09372320765

۲ سال پیش
آموزشی
#