در صورت وقوع انفجار هسته ایی چه کار کنیم ؟

207

اگر منزل امنی ندارید و می دانید که می شود در کمتر از پنج دقیقه به یک پناهگاه رسید، فرار کنید؛ اما اگر نزدیک ترین پناهگاه بیش از پنج دقیقه و حداکثر پانزده دقیقه با شما فاصله دارد، به مدت نیم ساعت قرار و سپس فرار.

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.5 هزار دنبال کننده