برنامه دوربین؛ قسمت 4؛ شیوه نوین دکتر بهادرباقری درآموزش زبان فارسی؛ شبکه جهانی

171

قسمت چهارم، بخش ویدیوهای ارسالی مخاطبان با موضوع:آموزش زبان فارسی بیش از 200 کشور در دنیا وجود دارد که در دانشگاه هایشان زبان فارسی تدریس میکنند. حضور دکتر باقری در برنامه برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45