حضور عکاس جوان حرم در برنامه باهمستان

651

یک عکاس حرم که ماهها در سوریه عکاسی کرده و در آزادسازی نبل و الزهرا نیز حضور داشته در برنامه باهمستان حضور پیدا کرد