مقایسه ابزار گری گری با ریورسو

723
به منظور مقایسه دو ابزار حمایتی GRIGRI2 و REVERSO 4 ، سقوط های مشابهی در حال انجام حمایت بر روی این دو ابزار انجام شد تا نتایج بدست آمده را در شرایط مساوی بررسی کنیم. ساختار آزمایش تغییری نکرده تنها تفاوت نوع دستگاه مورد استفاده است. برای توضیحات بیشتر به سایت www.hamtanab.net مراجعه کنید .
pixel