رئیس اتاق بازرگانی داغستان روسیه

179

رئیس اتاق بازرگانی داغستان روسیه مبادلات تجاری ایران و روسیه پتانسیل بالایی دارد