نقد به شرایط اقتصادی

181

این انیمیش سعی دارد اوضاع نا مساعد اقتصادی و دروغ های رسانه ای را بیان کند.