خدایا از این زندگی دیگه خسته شدم

13,580
وقتی که از زندگی خسته شده ای ولی خدا همچنان بهت ایمان دارد
pixel