بخش سوم آموزش معامله سكه و زعفران در بازار آتی - دانشگاه مفید

1,149

آموزش معامله در بازار آتی سكه طلا و زعفران- پنج شنبه 9 اسفند 97 - دانشگاه مفید