ضدعفونی کردن خودروها توسط بسیج الغدیر

32

طرح ضدعفونی خودروها توسط جهادگران بسیجی پایگاه الغدیر #ما_کرونا_را_شکست_میدهیم

pixel