ثبات قیمت مرغ در بازار

181
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

تابت ماندن قیمت مرغ در بازار

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده