گزارش شبکه CNN در خصوص زبان بین المللی اسپرانتو

775

شبکه CNN در این گزارش به شرح مختصری در خصوص تاریخ شکل گیری اسپرانتو، جایگاه فعلی آن، چندی از مشاهیر اسپرانتیست و برخی از اصطلاحات روزمره زبان اسپرانتو می پردازد.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده