تیزر معرفی بازی های چهارمین دوره ی جشنواره ی بازی های رایانه ای شیراز

73

دانشگاه شیراز میزبان چهارمین دوره ی جشنواره ی بازی های رایانه ای در شیراز سایت: http://ligaofficial.ir/