پدیدار شناسی-Phenomenologe

483
به بیان ساده و کوتاه، پدیدارشناسی فلسفه است که به بررسی ماهیت یا ذات پدیده ها می پردازد.آن چه وجه مشترک رهیافت‌های پدیدار شناختی و پدیدارنگاری است تمرکز مشترک بر کاوش در این باره است که انسان ها چگونه به تجربه های خود معنا بخشیده و آنها ( معنای مشترک آن تجربه ها) را هم به طوری فردی هم به شکل جمعی به آگاهی تبدیل می کنند.
عباس قدیمی 2 دنبال کننده
pixel