گفتگو با توماس آندرس و همسرش کلودیا (بخش سوم)

615

گفتگو با توماس آندرس و همسرش کلودیا . برنامه DAS! . پخش شده در شبکه NDR . تاریخ: 21.06.2015 .

مدرن تاکینگ
مدرن تاکینگ 479 دنبال کننده