مدارس ایران من - خراسان جنوبی

304

ایران من به مهر و همراهی نیکوکاران خود، تعداد 6 مدرسه در استان خراسان جنوبی را در اردیبهشت سال جاری (1397) افتتاح و بهره برداری نمود.