کایچو هیتوهیرا سایتو- فنون بدون سلاح

326

کایچو هیتوهیرا سایتو- سمینار بین المللی ایواما آیکیدو- آلمان، برلین- 2007- (ایریمی ناگِه، شیهُو ناگِه و گرفتن چاقو)/ Hitohira Saito Kaicho- Iwama Aikido Koshukai- Berlin, Germany- 2007- (Irimi Nage, Shiho Nage