کنترل خطا ثبت سند در حسابداری زمرد24

80

با استفاده از این #قابلیت #حسابداری #زمرد،شما با مشخص کردن نوع #مشتری از نوع #خریدار یا #فروشنده احتمال ثبت #فاکتور اشتباه ،مثلا دریافت به جای پرداخت با بلعکس را به صفر میرسانید. در این کلیپ #سازنده #زنجیر نمیتواند به ما آبشده بدهد و #کیفی تهران به عنوان مشتری ما نمیتواند از ما #طلا دریافت کند و یا ما از آن #کار_ساخته بگیریم چرا که این حساب را ما #خریدار کارساخته معرفی کرده ایم (البته #هشدار داده شده قابلیت ثبت این مورد را میده ولی #کنترل شده #ثبت میشود)

ZomoroD24 3 دنبال کننده
pixel