افتتاحیه 12همین نمایشگاه بین المللی بورس بانک و بیمه با حضوردکتر ستاری

281

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)