همایش تفکر کارآفرین و ثروت ساز/ قسمت 1 از 3

510
همایش تفکر کارآفرین و ثروت ساز/ اسفندماه 1397 / کرمانشاه با حضور دکتر علیرضا آزمندیان و دکتر امیرعباس کریمی موسسه برنامه زندگی
pixel