امکان پوشش بیمه ای برای صادرکنندگان تا 5 میلیارد دلار

150

امکان پوشش بیمه ای برای صادرکنندگان تا 5 میلیارد دلار فراهم شد.