سخنرانی مقم معظم رهبری رئیس جمهور وقت ایران در سازمان ملل متحد

1,423
ملت های مستقل هرگز نمی توانند تضمین امنیت خود را از این شورای امنیت بخواهند
pixel