دادخواست بخش خصوصی علیه تیم اقتصادی

123

علی اصغر جمعه ای، رئیس اتاق سمنان در جلسه روز گذشته اتاق بازرگانی ایران از آشفتگی بازار ارز گفت. او خطاب به نوبخت عنوان کرد: