آزمایشگاه مواد مرجع

49

آزمایشگاه مواد مرجع مرکز پژوهش متالورژی رازی با داشتن دانش فنی تولید نمونه های مرجع RM و CRM آلیاژهای آهنی، غیر آهنی و سوپر آلیاژها و مجهز بودن به کوره های القایی با ظرفیت های 5 و 30 کیلوگرم، کوره ذوب در خلا با ظرفیت های 3 و 8 کیلوگرم، کوره های مقاومتی و همزن الکترو مغناطیس قادر به تهیه محدوده بسیار وسیعی از نمونه های استاندارد برای دستگاه های اسپکترو متری نشری و آزمایشگاه های شیمی می باشد.