سرطان چطور درمان می شود؟

117

سخنرانی جناب دکتر یوسفی آذر رو که در خصوص خواص درمانی شگفت انگیز قارچ گانودرما صحبت می کنند را با هم میشنویم