داروی تک نسخه ای

80

شرایط و مراحل قانونی برای درخواست ورود داروهای تک نسخه ای بویژه برای بیماری سندرم همولیتیک یورمیک ( اچ - یو- اس) سخنران دکتر میرزا بیگی فارماکولوژیست بالینی - تهران نشست درمورد سندرم همولیتیک یورمیک 12 بهمن 1396