صحبت های دکتر چو رییس فدراسیون جهانی

137
صحبت های دکتر چو رییس فدراسیون جهانی تکواندو در خصوص کارشکنی انگلیس در خصوص صدور ویزا
pixel