امیرالمؤمنین(ع) می فرمایند: الفت داخلی از همه ی نمازها و روزه ها بالاتر است.

245

بخشی از سخنرانی: http://nasr.link/98-03-07