آموزش تنظیمات ویپ و کال سنتر

292

می توانیم ادعاکنیم تنها بسته نرم افزاری که ارتباط مستقیم با سیستم ویپ VOIP از طریق پروتکل SIP برقرار می کند ، نرم افزار CRM الماس است . همه فیچر کدها را پشتیبانی می کند ، مستقیم به پاپ آپ نرم افزار مرتبط است . گزارشات متنوع می گیرد ، با یک کلیک می توان تماس گرفت یا پاسخ تماس داد. قابلیت انتقال به داخلیها و تماس با داخلی ها را هم داراست . ژریالء زقئ

pixel