عملیات نجات بچه فیل جدا مانده از مادر در هند

92

یکی از افسران محیط زیست در این منطقه به خبرنگاران گفت که اولویت اصلی آنان بازگرداندن این فیل به مادرش است.…

دیدیش؟
دیدیش؟ 936 دنبال کننده