تحلیل ذینفعان

454
تحلیل و شناخت ذینفعان از مراحل ترجمان دانش است. با دیدن این ویدئو با این گام مؤثر آشنا می شوید و می توانید در تعریف طرح های خود از آن بهره ببرید.
pixel