تکنامه - موقعیتهایی آزاردهنده که مغز را قلقلک می دهند!

623

احتمالا همه موافقت می کنیم که هر گاه مغز ما انتظار دارد که «اتفاقی بیافتد» و بعد «نمی افتد» یک حالت روی اعصاب رونده ای به ما دست می دهد! ویدئوی دیگری که استودیوی پاریسی Parallel در اثر Unsatisfying به آن پرداخته است. شمارنده ای که هیج وقت روی عدد درست متوقف نمی شود و توپ بسکتبالی که تمام محیط سبد را طی می کند و آرام آرام و خرامان خرامان روی زمین می افتد! متن کامل: https://www.technameh.com/?p=3678