وزیر نفت: هدایت آب توسط وزارت نفت به مناطق مسکونی برای آسیب نرسیدن

89
وزیر نفت: هدایت آب توسط وزارت نفت به مناطق مسکونی برای آسیب نرسیدن به تاسیسات نفتی یک دروغ بزرگ است. این یک جنگ روانی از سوی دشمنان ایران و دشمنان وحدت ملی است. وزیر نفت: خوزستان را جان خودمان می دانیم.
pixel