دیرین دیرین - سوءتفاهم

34,292
اگر کرونا گرفتید و خوب شدید سعی کنید تلویزیون اهدا کنید تا دیگران کرونا نگیرند!
دیرین دیرین DirinDirin 48.6 هزار دنبال کننده
pixel