ارایه محمدحسین رییسی

111
ارایه های درس CRM
ارایه های درس CRM 10 دنبال‌ کننده

فصل 8 کتاب - انواع بانک های اطلاعات