عارف واصل حاج شیخ علی خسروی به ملکوت اعلی پیوست

2,459

حکیم حاج شیخ علی خسروی#شاگردوملازم کنزمخفی الهی#آیه الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری#روزسه شنبه مورخ#23بهمن97#درسن60سالگی#درجوارحریم ملکوتی حضرت رضاع مشهدالرضاع#به ملکوت اعلی پیوست#مزارنورانی ایشان#در زادگاهش#شهرخضری(دشت بیاض)ازتوابع قائنات خراسان جنوبی#تقریبا4ساعتی از مشهدمسافت#استاددرآخرین جلسه بایاران وهمسنگران ازمرگ میگویدوهجران#الموت یآتی بغته#والقبرصندوق العمل#اصبرعلی اهوالها#لاموت الابالاجل#این همه هجران خون جگراین زمان بگذردتا وقت دگر#استادازجلسه میگویدوامورات#استادبه یاران نصیحت میکند#