اموزش ساختن کولرباقطعات کامپیوتر...

499

کانال فراالکترونیک : با استفاده از قطعات کامپیوتروترموالکتریک میتوان یک کولرکوچک ساخت لینک کانال تلگرامی ما: https://t.me/FaraElctronic/1884