دوره دولت الکترونیک تمام شده باید دولت فضای مجازی شکل بگیرد

29

دبیر شورای عالی فضای مجازی: دوره دولت الکترونیک تمام شده باید دولت فضای مجازی شکل بگیرد