چگونه اضطراب بیمار مبتلا به دمانس را کم کنیم

900
بهترین راهکار برای کم کردن اضطراب بیمار، رفتار احترام آمیز، آرام، و اطمینان بخش با اوست. عصبانیت و بی حوصلگی مراقب، به اضطراب او میافزاید و به پرخاشگری میانجامد.
pixel