دوربین 95 ، قسمت 9 ؛ مراسم عزاداری در نیویورک

40

1486 - عزادرای مسلمانان درشهر نیویورک - آمریکا . فرستنده : حسین شهربانی .