استاد موریهیرو سایتو- فنون مبارزات دست خالی

1,241

استاد موریهیرو سایتو- ژاپن، ایباراکی، ایواما دوجو- ۱۹۷۳- (فنون مبارزات دست خالی انفرادی )/ Morihiro Saito Sensei- Japan, Ibaraki, Iwama Dojo- 1973- (Tai Jutsu waza)/ www.iwamaaikido.ir