گروه اطلاع رسانی کرونا- مهدی بابایی

51
اگر مردم ، خانواده ی خدا باشند ، تو پرستار و طبیب و خادم این خانواده هستی ...! تب هایشان را می دزدی دردهایشان را ویران میکنی و بجایش با هر تار موی سپید و هر چروک پیشانی ات لبخند روی لبها می نشانی ...! باید دستهایت را بوسید و مهربانی ات را طواف کرد رفیق صمیمی خداوند ...
pixel