«صد گنج»

13
هر کدام از کودکانِ دیارِ آفتاب داستانی دارند به بلندای مثنوی. سرزمینِ شاهنامه و اسطوره، مادرانی دارد که سینه شان گنجینه ی صدها داستان ِ این کودکان است. صدگنج یکی از آنهاست. ویدئوی صدگنج را با صدای « شبنم مقدمی » عزیز تماشا کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید.
pixel