اعتراضات شبانه مردم بحرین

67
اعتراضات بحرینی ها به جنایات رژیم آل خلیفه با وجود تلاش های سیاسی و سرکوب ها همچنان ادامه دارد.
pixel