ارتباط با شبکه بین المللی خبر در روز جهانی قدس

133

#ارتباط با #شبکه #بین_المللی #خبر در روز جهانی قدس به همراه همکار خوبمان جناب آقای #خسروی